Savin Sever

UVOD

Arhitekt Savin Sever velja za enega najprepoznavnejših predstavnikov slovenske moderne arhitekture. Njegova najpomembnejša dela so bila zgrajena v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Prepoznaven je po masivni, betonski gradnji s poudarjeno in vidno konstrukcijo.

* Slika 1: Savin Sever, 2015, Portret

ŽIVLJENJEPIS

Savin Sever se je rodil 27. junija 1927, v Krškem. Njegova družina je izhajala s Primorske, a je bila zaradi okupacije prisiljena se preseliti na Krško. Tam je njegov oče delal kot odvetnik. Klasično gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Ljubljani. Po končani maturi se je odločal med študijem slikarstva in študijem arhitekture, ter se odločil za slednje.
V času študija je bil aktiven v seminarju Edvarda Ravnikarja, ki je pomembno vplival na njegovo delo. Edvard Ravnikar je namreč svoje učence učil združevanja tradicionalne arhitekture in modernizma. Leta 1955 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG) v Ljubljani. Večji del svojega življenja je bil zaposlen v podjetju Slovenija projekt v Ljubljani, med njegove pomembnejše projekte sodijo: učne delavnice zavoda za gluho mladino v Ljubljani (1962 – 1963), Tiskarna Mladinske knjige v Ljubljani (1963 – 1966), stolpnici Astra in Commerce v Ljubljani (1963 -1970), Ljubljanska veleblagovnica Merkur (1968 – 1970) in garažna hišaTriplex B (1970). Umrl je 12. Aprila, 2003, v Ljubljani.

DELA

Poslovno-trgovski center Astra

* Slika 2: Savin Sever, 1970, Poslovni center Astra

Pri gradnji severne vpadnice v Ljubljani so si od 1960 naprej prizadevali ustvariti moderen, metropolitanski izgled. To so dosegli predvsem z visoko gradnjo,ter metalnimi in betonskimi materiali, ki izražajo velemestno merilo. Astra je oblikovana kot sklop dveh visokih poslovnih stolpnic in dveh nižjih trgovskih stavb. Para stavb sta en drugemu kontrastna. Fasada visoko zasnovanih stolpnic je iz stekla, manjši stavbi imata fasado obdano z umetnim kamnom.Nosilno konstrukcijo stolpnic tvorijo vogalni zidovi “na križ”. Stolpnici nosita novost v slovenski arhitekturi: dvojno zastekljena okna, ki omogočajo zasenčitev, zaščito pred hrupom ter boljše prezračevanje.

* Slika 3: Savin Sever, 1966, Prerez poslovnega objekta Astra

Garažna hiša Triplex

* Slika 4: Savin Sever, 1966, Garažna hiša Triplex

V 60-ih letih je porastlo število osebnih avtomobilov, zato so garaže Triplex uspešen poizkus reševanja tega urbanega problema. Severova rešitev se je izkazala za funkcionalno in uspešno, zato so garaže Triplex zgrajene v več slovenskih mestih. Za inventivno gradnjo je značilna varčna, praktična raba prostora z željo po ohranjanju čim več zelenih površin v soseskah. Gradnja je bila namreč najbolj prisotna v soseskah, ob blokovskih naseljih, kjer je število osebnih avtomobilov vsako leto izrazito naraščalo. Oblika ’T’, ki je nekoliko dvignjena od tal, omogoča razbremenitev okoliškega prostora in enostaven, pregleden tloris. Narejena sta dva tipa garaž Triplex: A in B. Ločimo ju po pločevinasti strehi in nekoliko trdnejši betonski obliki tipa B.

* Slika 5: Savin Sever, 1966, Prerez garažne hiše Triplex

Tiskarna Mladinske knjige v Ljubljani

* Slika 6: Savin Sever, 1966, Tiskarna Mladinske knjige

Tiskarna je bila zgrajena leta 1966 na Dunajski cesti. Tu je Sever močno poudaril vertikale, zarezane v osnovni zid in opečnata polja. Vertikalo delimo na tri dele: skriti podstavek, ometan opečnati del ter pas masivnih, izrazitih vertikal, ki jih prekinjajo zastekljene površine. Horizontala je razdeljena z močno betonsko konstrukcijo in sicer tako, da so armirani betonski okvirji zapolnjeni z opeko in steklom.

* Slika 7: Savin Sever, 1968 Fasada tiskarne Mladinska

Tehnični center AMZS

* Slika 8: Savin Sever, 1968, Tehnični center AMZS

Je poslovna stavba, zgrajena leta 1968 v Ljubljani na Dunajski cesti. Namenjena je več dejavnostim kot so informacijska služba, službi za pomoč na cesti, tehničnemu servisu in društvenim prostorom.

* Slika 9: Savin Sever, 1968, Interier tehničnega centra AMZS

Center je bil zgrajen konec 60-ih let, v času naraščanja avtomobilizma. Njegova oblika je podobna garaži Triplex, iz katere je Sever tudi izhajal. Idejo je tokrat bolj razvil. Oblika spominja na oskrbne objekte ob cestah. Kot pri ostalih Severovih delih je vidna armirana betonska konstrukcija ter poudarjena masivnost betonskih okvirjev, ki povezujejo stranski konzolni krili.

Slika 10: Savin Sever, 1968, Prerez tehničnega centra AMZS

Garažna hiša TGH-48

Ta infrastrukturni objekt je bil zgrajen leta 1969 na Ambroževem trgu v Ljubljani.
Garažo sestavljata dve krožni, valjasti stavbi, ki sta povezani z notranjim dvosmernim prehodom v obliki dovoznih in izvoznih ramp.
Parkirni prostori so razvrščeni ob zunanjih stranicah krožnih stavb, zato, da je notranji prostor preglednejši, bolj izčiščen in prostoren.

* Slika 11: Savin Sever, 1969, Tloris garažne hiše TGH- 48

Ponovno je poudarjena betonska konstrukcija posejana z enakomernimi zastekljenimi parkirnimi enotami, ki hkrati omogočajo zadostno osvetlitev notranjosti.

* Slika 12: Savin Sever, 1969, Garažna hiša TGH- 48

NAGRADE

  • V času življenja je prejel nekaj pomembnih nagrad. Mednje sodijo:
  • nagrada Prešernovega sklada (1967),
  • nagrada mesta Ljubljane (1969),
  • Prešernova nagrada, Plečnikova medalja (1985)
  • Plečnikova nagrada (1991)
  • Borbina nagrada v Beogradu (1971)

ZAKLJUČEK

Arhitekt Savin Sever je eden pomembnejših predstavnikov slovenske moderne arhitekture. Njegova najbolj znana dela so bila narejena med leti 1960 do 1970. Kot že omenjeno, je bil član ‘Nove šole’ ali z drugimi besedami ‘Ljubljanske šole’, gre za skupino pomembnih slovenskih arhitektov, ki so delovali in izhajali iz mentorstva profesorja Edvarda Ravnikarja.
Veliko je prispeval k metropolsko, modernistično navdihnjeni novi podobi severne vpadnice v mestu Ljubljana, predvsem ob Dunajski cesti. V delih je poudarjal tipične elemente moderne gradnje, kot so simetrija v kompoziciji, racionalnost, funkcionalnost, pregledna fasada zgrajena iz betonskih in steklenih elementov. Posebna značilnost njegove gradnje pa je težnja k inovativnosti, inovaciji, poenostavljeni, pregledni funkcionalnosti. Hkrati pa se je držal klasičnih načel arhitekturne geometrije in simetrije v harmonični kompoziciji. To odraža združevanje modernizma s klasičnimi, tradicionalnimi načeli, ki je en izmed pomembnejših konceptov Ravnikarjevega poučevanja. Savin Sever ni pomemben le zaradi svoje sodobne slovenske arhitekture, ampak tudi zaradi prispevanja k celotnemu korpusu sodobne slovenske kulture.

* Slika 13: Savin Sever, 2013, Veleblagovnica Astra

 

SUMMARY

Slovenian architect Savin Sever was born on June 27th in 1927, in Krško. He studied in Maribor and Ljubljana. After high school he decided to study architecture under guidance of Edvard Ravnikar. Savin was one of the most recognized and important representatives of Slovenian modern architecture. His most important works were made in 60’s years of the previous century. He is most recognized for his massive, concrete buildings with emphasized construction. Savin Sever died on April 12th in 2003 in Ljubljana. His most important projects are learning workshops of survery for deaf youth in Ljubljana from 1962 to 1963, Printery of Mladinska knjiga in Ljubljana from 1963 to 1966, Astra skycraper and Commerce in Ljubljana from 1963 to1970, Merkur department store in Ljubljana from 1968 to 1970 and Triplex B garage house in 1970.

VIRI

Monografske publikacije:

  • VOGLAR Dušan,1997, Enciklopedija Slovenije, 11. zvezek Založba: Mladinska knjiga, Ljubljana 1997

*Opomba: slikovna gradiva, ki so v tej spletni objavi citirana in so bila predhodno označena z avtorsko pravico Copyright © so v tej nalogi (spletni objavi) uporabljene zgolj za izobraževalni namen.

AVTORJI

1. Gaja Pegan Nahtigal; 2014-2015
2. Ana Koblar; 2015-2016
3. Andreja Verdev; 2016-2017
4. Klara Kos; 2017-2018
5. Ana Pokovec; 2018-2019 x5